Apie mus

Apie mus.png

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-297 patvirtintas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planas.

Pagrindiniai Centro tikslai:

  • užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą siekiant gerinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims;
  • sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti lietuvių gestų kalba ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą;
  • užtikrinti gestų kalbos mokymo programų rengimą, gestų kalbos mokymų organizavimą;
  • užtikrinti visuomenės švietimą gestų kalbos vartojimo klausimais.

Gestų kalbos vertėjų paslaugos yra teikiamos socialinėje, teisinėje, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, informacinėje, kultūrinėje, verslo ir kitose srityse. Paslaugos yra apmokamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Mūsų misija: Užtikrinti visapusišką komunikaciją ir informacijos prieinamumą gestų kalbos vartotojams.

Mūsų vizija: Technologiškai pažangus centras, užtikrinantis visapusišką gestų kalbos mokymo ir vertimo paslaugų prieinamumą gestų kalbos vartotojams „čia ir dabar".

Mūsų vertybės:

  • Prisiimk atsakomybę
  • Bendradarbiauk
  • Būk atviras inovacijoms
  • Siek profesionalumo

 

Atnaujinimo data: 2024-01-26