Darbo taryba

LGKVC Darbo taryba

Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (toliau – Centras) darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus Centro darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos Centro darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Centro vidinėmis darbo teisės normomis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų. 

Ši Taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. Kai darbo taryba sutinka, darbdavio atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo tarybos susirinkimuose. 

Darbo taryba veiklą pradėjo 2022 m. lapkričio 7 d.

Darbo tarybos sudėtis:
Darbo tarybos pirmininkė
Danguolė Dragūnienė (Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja)
Tel. +370 672 70462
El.p. [email protected]

Darbo tarybos sekretorė
Rūta Verbickienė (Vilniaus teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja)
El.p. [email protected]

Darbo tarybos nariai:
Dovilė Matulienė (Kauno teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja)
El.p. [email protected]

Indrė Dulskaitė (Panevėžio teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja)
El.p. [email protected]

Mantė Daunienė (Metodinio skyriaus vyriausioji specialistė)
El.p. [email protected]

Centro darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami Darbo tarybos el. paštu [email protected], nurodytais Tarybos narių kontaktais arba vaizdo teksto įrašu.
Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Dokumentai ir kita aktuali informacija:

 

Atnaujinimo data: 2023-11-28